Algemene Voorwaarden Careibu - Dienstverleners

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd te (1031 HN) Amsterdam, aan de Asterweg 20-K5, handelend onder de naam “Careibu”, hierna te noemen: “Careibu”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Dienstverlener”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“Diensten”) door Dienstverleners aan derden (“Klanten”).

1.2. De diensten OppasStudent, PoetsStudent, SeniorenStudent en de Oppasplanner zijn onderdeel van Careibu.

1.3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen Careibu en de Dienstverlener gesloten overeenkomst (de “Overeenkomst”) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2. Werkwijze

2.1. De Dienstverlener zal het door hem aangemaakte profiel (“Profiel”) juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de Dienstverlener zelf betrekking hebben.

2.2. Alleen natuurlijke personen kunnen een Profiel aanmaken.

2.3. Door het opstellen van het Profiel verleent de Dienstverlener aan Careibu toestemming om de gegevens daarvan aan Klanten te verstrekken.

2.4. Careibu treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Dienstverlener(s) en (een) Klant(en) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van Diensten door de Dienstverlener.

2.5. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienstverlener zijn strikt persoonlijk. De Dienstverlener zal deze geheimhouden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend.

2.6. De Dienstverlener zal de dienstverlening van Careibu niet voor commerciële doeleinden gebruiken.


3. Vergoeding voor Diensten

3.1. Het verschuldigde uurtarief voor de verrichte Diensten (de “Vergoeding”) wordt door de Klant aan de Dienstverlener betaald via Careibu (de “Kassiersfunctie”).

3.2. Het toepasselijke uurtarief is het tarief dat de Dienstverlener in geval van Seniorenstudent aanbiedt in zijn Profiel, en in geval van OppasStudent en PoetsStudent is dit het uurtarief dat tussen de Dienstverlener en Klant wordt overeengekomen.

3.3. De Dienstverlener zal de uren die hij voor de Klant gewerkt heeft aan Careibu opgeven. Indien Klant gebruik maakt van de bij de Dienst behorende app, kan Klant de uren accorderen via de app. Careibu factureert de werkzaamheden namens de Dienstverlener aan de Klant. Careibu zal de Vergoeding ontvangst van de Klant, na aftrek van de met de Klant overeengekomen vergoeding voor bemiddeling, vervolgens aan de Dienstverlener doorbetalen.

3.4. De betaling aan de Dienstverlener via Careibu door middel van de Kassiersfunctie geldt als een betaling aan de Dienstverlener, niet aan Careibu.

3.5. De Klant kan de Diensten kosteloos annuleren tot uiterlijk 24 uur vóór het overeengekomen moment van aanvang de Diensten. De Klant dient een annulering rechtstreeks aan de Dienstverlener door te geven. Indien de Klant daarna annuleert is de Klant vijftig procent van de overeengekomen Vergoeding verschuldigd.

3.6. De Dienstverlener verklaart zich bewust te zijn van het feit dat hij het debiteurenrisico van de Klant draagt. Indien de Klant enige factuur voor geleverde Diensten niet betaalt, kan de Dienstverlener Careibu niet aanspreken tot betaling hiervan.

3.7. Careibu is niet aansprakelijk voor, en kan niet betrokken worden in geschillen over, vergoedingen of de wijze van uitvoering van de overeenkomsten en diensten tussen de Klant en de Dienstverlener.

3.8. Careibu is niet aansprakelijk voor Vergoedingen.


4. Wijzigingen 

Careibu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te laten zijn. Careibu zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de Website(s) bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Website(s) in werking.

5. Wet- en regelgeving

5.1 De Dienstverlener draagt er zorg voor dat de afspraken die hij met de Klant maakt omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de Vergoeding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder – voor zover toepasselijk – de Regeling Dienstverlening aan Huis en de Wet minimumloon. De Dienstverlener vrijwaart Careibu voor enige aanspraken ter zake.

5.2. De relatie die tussen de Dienstverlener en Careibu ontstaat kwalificeert in geen geval als een arbeidsovereenkomst.

6. Garanties

6.1. Careibu geeft geen garanties ter zake de juistheid of volledigheid van de via de Website(s) of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens van Klanten.

6.2. Careibu geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare Klanten op de Website(s).

6.3. Careibu geeft geen enkele garantie dat het verschaffen van de (contact)gegevens van een Dienstverlener aan een Klant tot de dienstverlening door de Dienstverlener voor de Klant zal leiden.

7. Aansprakelijkheid

7.1.Careibu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

  1. i) door de Klant of Dienstverleners verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;

  2. ii) gedragingen van Klanten

iii) doordat de Dienstverlener(s) persoonsgegevens van zichzelf of van derde(n) op de Website(s) plaatst of laat plaatsen.

7.2. Indien de Dienstverlener (persoons)gegevens aan een Klant verschaft, doet de Dienstverlener dit geheel op eigen risico. Careibu is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

7.3. De aansprakelijkheid van Careibu jegens de Dienstverlener is beperkt tot het bedrag van de door de Dienstverlener aan Careibu betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft.

7.4. Careibu is niet aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de diensten tussen de Klant en de Dienstverlener. De Dienstverlener kan geschillen over Vergoedingen en de wijze van uitvoering van de diensten wel melden bij Careibu via info@careibu.com of 020-3080011. Waar mogelijk zal Careibu in geval van eventuele geschillen een bemiddelende rol op zich nemen tussen de Klant en de Dienstverlener. Eventuele restituties of extra Vergoedingen zullen door Careibu via haar Kassiersfunctie verwerkt worden.


8. Vrijwaring

8.1. De Dienstverlener vrijwaart Careibu voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

8.2. Indien Careibu uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de

Dienstverlener gehouden Careibu zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Dienstverlener in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is Careibu gerechtigd daartoe zonder nadere aankondiging zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van Careibu en derde(n), komen integraal voor rekening en risico van de Dienstverlener.

9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

9.1. Careibu is gerechtigd een inschrijving van een Dienstverlener of zijn Profiel te weigeren, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen en de toegang tot haar website(s) (de “Website(s)”) (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen en kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar het door de Dienstverlener opgegeven adres, indien:

a. de Dienstverlener zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. voor Careibu omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan te vrezen is dat de Dienstverlener zijn verplichtingen niet zal nakomen;

c. de Dienstverlener in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;

d. Careibu één of meerdere redelijkerwijs gegrond geachte klachten van Klant(en) over de Dienstverlener ontvangt;

e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Careibu kan worden gevergd;

f. de Dienstverlener in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift.

9.2. Als de ontbinding van de Overeenkomst aan de Dienstverlener toerekenbaar is, is Careibu gerechtigd tot het vorderen van de vergoeding van haar directe en indirecte schade van de Dienstverlener.

9.3. Indien Careibu gebruik maakt van haar rechten zoals opgenomen in dit artikel is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding aan de Dienstverlener van vermeende schade en kosten van de Dienstverlener als gevolg hiervan.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. De Overeenkomst en daarmee verband houdende verbintenissen tussen Careibu en de Dienstverlener worden beheerst door Nederlands recht.

10.2. Alle geschillen tussen Careibu en de Dienstverlener die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg, zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd, tenzij de Dienstverlener kiest voor de beslechting van het geschil door de op grond van de wet bevoegde rechter binnen één maand nadat Careibu schriftelijk een beroep op dit beding doet.

Amsterdam, 15 maart 2017

Heb je het antwoord gevonden?