Algemene Voorwaarden Careibu – Klanten

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd te (1031 HN) Amsterdam, aan de Asterweg 20-K5, handelend onder de naam “Careibu”, hierna te noemen: “Careibu”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Klant”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“Diensten”) door derden (“Dienstverleners”).

1.2. De diensten OppasStudent, PoetsStudent, SeniorenStudent en de Oppasplanner zijn onderdeel van Careibu.

1.3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen Careibu en de Klant gesloten overeenkomst (de “Overeenkomst”) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2. Werkwijze

2.1. De Klant zal het door hem aangemaakte profiel (“Profiel”) juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de Klant zelf betrekking hebben.

2.2. Alleen natuurlijke personen kunnen een Profiel aanmaken.

2.3. Door het opstellen van het Profiel verleent de Klant aan Careibu toestemming om de gegevens daarvan aan Dienstverleners te verstrekken.

2.4. Careibu treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Klant(en) en een Dienstverlener(s) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van Diensten door de Dienstverlener(s).

2.5. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant zijn strikt persoonlijk. De Klant zal deze geheimhouden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend.

2.6. De Klant zal de dienstverlening van Careibu niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

2.7. Het verstrekken van (contact)gegevens van (een) Dienstverlener(s) aan de Klant geschiedt onder de voorwaarde dat Careibu daarvoor toestemming heeft gekregen van de Dienstverlener(s).

2.8. Het is de Klant niet toegestaan om de (contact)gegevens van Dienstverleners aan derden te verstrekken.

2.9. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is het de Klant niet toegestaan uitingen te doen op de Website(s) of in het Profiel, of te voldoen aan verzoeken via een Dienstverlener, waarmee de identiteit van de Klant te achterhalen is, waaronder vermelding van NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail(adres), website van persoonlijke aard, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door Careibu gevraagd wordt.

2.10. De Klant kan Careibu verzoeken het Profiel van de Website(s) te verwijderen per e-mail aan info@careibu.com.

3. Verkrijgen van gegevens Dienstverleners

3.1. De Klant kan op de volgende manieren (contact)gegevens van Dienstverleners verkrijgen:

a. door een éénmalig bedrag te betalen voor het (één maal) opvragen van de contactgegevens van één (1) Dienstverlener. De prijs hiervan wordt op de Website(s) vermeld;

b. door een Overeenkomst met Careibu te sluiten op grond waarvan de Klant een maandelijkse vergoeding aan Careibu verschuldigd is (een “Abonnement”). Met het Abonnement krijgt de Klant de mogelijkheid om contactgegevens van Dienstverleners op te vragen. De verschuldigde maandelijkse vergoeding voor het Abonnement wordt op de Website(s) vermeld.

c. door middel van de in artikel 4 genoemde bemiddeling.

3.2. Reeds aan Careibu op grond van dit artikel betaalde bedragen worden niet aan de Klant gerestitueerd, ongeacht de al dan niet feitelijke afname van Diensten door de Klant.

3.3. Abonnementen worden in beginsel aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Na het eerste jaar wordt de Overeenkomst in beginsel stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de Klant uiterlijk één maand voor het einde van die periode schriftelijk of per e-mail aan info@careibu.com aangeeft dat hij het Abonnement niet wil laten verlengen. Indien het Abonnement na het eerste jaar is verlengd, kan de Klant het schriftelijk of per e-mail aan info@careibu.com opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen vinden plaats tegen het einde van de maand.

4. Vergoeding voor Diensten

4.1. Het verschuldigde uurtarief voor de verrichte Diensten (de “Vergoeding”) wordt door de Klant aan de Dienstverlener betaald via Careibu (de “Kassiersfunctie”).

4.2. Het toepasselijke uurtarief is het tarief dat de Dienstverlener in geval van Seniorenstudent aanbiedt in zijn Profiel, en in geval van OppasStudent en PoetsStudent is dit het uurtarief dat tussen de Dienstverlener en Klant wordt overeengekomen.

4.3. De Dienstverlener zal de uren die hij voor de Klant gewerkt heeft aan Careibu opgeven. Indien Klant gebruik maakt van de bij de Dienst behorende app, kan Klant de uren accorderen via de app. Careibu factureert de werkzaamheden namens de Dienstverlener aan de Klant. Careibu zal de Vergoeding na ontvangst van de Klant, na aftrek van de met de Dienstverlener overeengekomen inhouding, vervolgens aan de Dienstverlener doorbetalen.

4.4. De Klant ontvangt maandelijks een factuur ter zake de Diensten die in de voorafgaande maand door Dienstverlener(s) zijn verricht, indien en voor zover er Diensten zijn verricht.

4.5. De Klant kan ervoor kiezen om de Vergoeding te betalen uit een persoonsgebonden budget (PGB). Indien de Klant op deze wijze wenst te betalen, dient de Klant dit aan Careibu uiterlijk twee weken vóór het einde van een kalendermaand aan te geven.

4.6. De Klant verstrekt aan de Dienstverlener (een) opdracht(en) voor minimaal 10 uur in 5 maanden. De hiermee corresponderende Vergoeding is de Klant in ieder geval verschuldigd, ongeacht de al dan niet feitelijke afname van Diensten door de Klant. Indien de Klant na vijf maanden geen Diensten blijkt te hebben afgenomen, brengt Careibu de Vergoeding die correspondeert met een opdracht van tien uur ineens in rekening.

4.7. Bezwaren van de Klant tegen de hoogte van een factuur dienen binnen vier weken na dagtekening van de factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4.8. De betaling aan de Dienstverlener via Careibu door middel van de Kassiersfunctie geldt als een betaling aan de Dienstverlener, niet aan Careibu.

4.9. Careibu is niet aansprakelijk voor Vergoedingen.

5. Wijzigingen 

5.1. Careibu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de Website(s) vermelde prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De vergoeding voor een Abonnement kan te allen tijde worden verhoogd. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden nadat het Abonnement is aangegaan, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar info@careibu.com.

5.2. Careibu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te laten zijn. Careibu zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de Website(s) bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Website(s) in werking.

5.3. Indien de Klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst schriftelijk tegen die datum opzeggen.

6. Herroeping Overeenkomst

6.1. De Klant is gerechtigd om zonder opgave van reden tot 14 werkdagen na het aangaan van de Overeenkomst, zijnde de datum van het geven van een opdracht aan Careibu, een eerste betaling aan Careibu of het aangaan van het Abonnement (indien meer dan een van deze gebeurtenissen plaatsvindt: de datum van de eerst plaatsvindende gebeurtenis), de Overeenkomst met Careibu te ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar info@careibu.com. Indien de Klant herroept conform dit artikel maar al wel de contactgegevens van een Dienstverlener heeft ontvangen, is de Klant een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 24,50.

6.2. Het reeds door de Klant betaalde bedrag zal door Careibu binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Klant worden gerestitueerd.

7. Wet- en regelgeving

7.1. De Klant draagt er zorg voor dat de afspraken die hij met de Dienstverlener maakt omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de Vergoeding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder – voor zover toepasselijk – de Regeling Dienstverlening aan Huis en de Wet minimumloon. De Klant vrijwaart Careibu voor enige aanspraken ter zake.

7.2. De relatie die tussen de Dienstverlener en Careibu ontstaat kwalificeert in geen geval als een arbeidsovereenkomst.

8. Garanties

8.1. Careibu geeft geen garanties ter zake de juistheid of volledigheid van de via de Website(s) of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens van Dienstverleners.

8.2. Careibu geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare Dienstverleners op de Website(s).

8.3. Careibu geeft geen enkele garantie dat het verschaffen van de (contact)gegevens van een Dienstverlener tot de dienstverlening door de Dienstverlener voor de Klant zal leiden.

8.4. Careibu geeft geen enkele garantie over de kwaliteit van de Diensten die door Dienstverleners worden geleverd.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Careibu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

i) door de Klant of Dienstverleners verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;
ii) gedragingen van Dienstverleners;
iii) doordat de Klant(en) persoonsgegevens van zichzelf of van derde(n) op de Website(s) plaatst of laat plaatsen.

9.2. Indien de Klant (persoons)gegevens aan een Dienstverlener verschaft, doet de Klant dit geheel op eigen risico. Careibu is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

9.3. De aansprakelijkheid van Careibu jegens de Klant is beperkt tot het bedrag van de door de Klant aan Careibu betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft.

9.4. Careibu is niet aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de diensten tussen de Klant en de Dienstverlener. De Klant kan geschillen over Vergoedingen en de wijze van uitvoering van de diensten wel melden bij Careibu via info@careibu.com of 020-3080011. Waar mogelijk zal Careibu in geval van eventuele geschillen een bemiddelende rol op zich nemen tussen de Klant en de Dienstverlener. Eventuele restituties of extra Vergoedingen zullen door Careibu via haar Kassiersfunctie verwerkt worden.

10. Vrijwaring

10.1. De Klant vrijwaart Careibu voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

10.2. Indien Careibu uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Careibu zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Klant in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is Careibu gerechtigd daartoe zonder nadere aankondiging zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van Careibu en derde(n), komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

11. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

11.1. Careibu is gerechtigd een inschrijving van een Klant of zijn Profiel te weigeren, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen en de toegang tot haar website(s) (de “Website(s)”) (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen en kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar het door de Klant opgegeven adres, indien:

a. de Klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. voor Careibu omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan te vrezen is dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Klant in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;
d. Careibu één of meerdere redelijkerwijs gegrond geachte klachten van Dienstverlener(s) over de Klant ontvangt;
e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Careibu kan worden gevergd;
f. de Klant in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift.

11.2. Als de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant toerekenbaar is, zijn de uitstaande vorderingen van Careibu op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is Careibu gerechtigd tot het vorderen van de vergoeding van haar directe en indirecte schade van de Klant.

11.3. Indien Careibu gebruik maakt van haar rechten zoals opgenomen in dit artikel is zij op generlei wijze gehouden tot restitutie van door de Klant in het kader van de Overeenkomst reeds betaalde bedragen of vergoeding aan de Klant van vermeende schade en kosten van Klant als gevolg hiervan.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. De Overeenkomst en daarmee verband houdende verbintenissen tussen Careibu en de Klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.2. Alle geschillen tussen Careibu en de Klant die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg, zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd, tenzij de Klant kiest voor de beslechting van het geschil door de op grond van de wet bevoegde rechter binnen één maand nadat Careibu schriftelijk een beroep op dit beding doet.

Amsterdam, 15 maart 2017

Heb je het antwoord gevonden?